Podstrona: Inne / Stowarzyszenie Pro Patria et Familia
Stowarzyszenie Pro Patria et Familia (ojczyźnie i rodzinie) zostało zarejestrowane w dniu 21 stycznia 2005 roku. Założycielami Stowarzyszenia byli nauczyciele, rodzice  oraz przedstawiciele środowiska lokalnego związani z Gimnazjum nr 12 w Olsztynie.

    Cele statutowe stowarzyszenia  to:

1)    pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa polskim szkołom;
2)    pomoc społeczna uczniom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych   osób;
3)    podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4)    ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
5)    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
6)    rozwój krajoznawstwa i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
7)    upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
8)    przeciwdziałanie patologiom społecznym;
9)    upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji;
10)  działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 
       i współpracy między społeczeństwami; 
11) promocja i organizacja wolontariatu.

W roku 2005 i 2006 stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do przejęcia i samodzielnego prowadzenia  Gimnazjum nr 12 mieszczącego się przy ul. Sybiraków 3a. Starania stowarzyszenia nie zakończyły się jednak sukcesem. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą oraz występuje o środki unijne
   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18649 dni
Odwiedziło nas:
osób