Podstrona: Szkoła / Rekrutacja

 

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

Komisja rekrutacyjna przygotowała listy przyjętych kandydatów
do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie:

Lista  kandydatów  obwodowych przyjętych z obwodu

- Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  spoza obwodu

 


 Strona internetowa naboru:

www.edukacja.olsztyn.eu

lub

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/

Szanowni Rodzice

Podręcznik elektronicznej rekrutacji

W 2020 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

- zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

- udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej – jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.);

2) w roku 2020 kończy 6 lat (urodzone w 2014 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły, przyjmowani są z urzędu – na podstawie „Zgłoszenia  do szkoły podstawowej”.

 

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr V/53/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.


Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

oraz

biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w szkole spoza obwodu

rozpoczną się  16 marca 2020 r.  i  będą trwać  do  27 marca 2020 r.

Przyjmowanie dzieci do szkół będzie dokonywane przez stronę internetową:

www.edukacja.olsztyn.eu

lub

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/,

na której zamieszczony zostanie Poradnik korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja”

oraz

oferty szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji.

Przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie się odbywało za pomocą systemu
„Elektroniczna rekrutacja”:

1)   wyłącznie w formie elektronicznej – pod warunkiem, że oboje rodzice / prawni opiekunowie posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany;

2)   w formie tradycyjnej, tzn.:

a)      jeżeli rodzice / prawni opiekunowie nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego będą mogli elektronicznie wypełnić „Zgłoszenie” lub „Wniosek” wraz   z załącznikami, wydrukują go i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej lub w wybranej szkole spoza obwodu – pierwszego wyboru,

b)     rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” lub „Wniosek” wraz załącznikami w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej lub w wybranej szkole podstawowej – pierwszego wyboru (informacje zawarte w „Zgłoszeniu” lub „Wniosku” wprowadzi do systemu elektronicznego upoważniony pracownik szkoły).

 

UWAGA:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice / prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej”.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie muszą dołączyć „Oświadczenia” potwierdzające spełnienie kryteriów określonych uchwałą Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia   29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria    w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej.

 

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego                  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


UWAGA:

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

 

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie
(szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej tej Szkoły).

 


Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 12 Prezydenta Olsztyna    z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym   na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021.

 

WAŻNE DATY:

·      od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka   do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz     z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,

·      3 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

·      od 6 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

·      14 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

UWAGA:

Przed przystąpieniem do korzystania z systemu „Elektroniczna rekrutacja” do szkoły podstawowej należy przygotować:

1)   nr PESEL dziecka albo w przypadku cudzoziemca nr paszportu dziecka;

2)   zeskanowane wszystkie niezbędne załączniki, w tym „Oświadczenia” – w przypadku korzystania z formy wyłącznie elektronicznej.

 


Karta zapisu dziecka do świetlicy (pobierz)


 


Szkoła Podstawowa nr 5  w Olsztynie oferuje:

·         wszechstronnie przygotowaną kadrę pedagogiczną,

·         świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe,

·         bardzo dobre warunki do nauki oraz uprawiania sportu i rekreacji

·         realizację innowacji pedagogicznych oraz rozwój zainteresowań uczniów, 

·         możliwość uczestniczenia w projektach międzynarodowych,

·         prowadzenie działalności kulturalno-rozrywkowej, włączanie się do akcji ekologicznych i charytatywnych,

·     podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, angażowanie się w organizację imprez i uroczystości patriotycznych.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 89 526-03-31

oraz na stronie Szkoły Podstawowej nr 5   http://www.sp5.olsztyn.pl

 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18600 dni
Odwiedziło nas:
osób