Podstrona: Rodzice / Rada rodziców

 

Skład Rady Rodziców 
w roku szkolnym 2020/2021

  - przew. Rady Rodziców

                                                -  sekretarz Rady Rodziców


BGŻ BNP PARIBAS:   90 2030 0045 1110 0000 0258 3050    Konto bankowe Rady Rodziców przy SP5 ( nr konta aktualny)


Rada Rodziców

Polska szkoła może być miejscem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym. Osiągnięcie tego jest możliwe, jeśli będą ze sobą współdziałać nauczyciele i rodzice.

Rodzice stanowią istotną część społeczności lokalnej, dlatego mają prawo aktywnie włączać się w życie szkoły, do której chodzi ich dziecko. Nauczyciel i rodzic powinni być partnerami, mającymi prawa i obowiązki, a podstawą ich współpracy musi być wzajemne zaufanie, akceptacja i rzetelna informacja. Ich czynna współpraca ze szkołą przyczynia się do zwiększenia efektywności procesu nauczania. Konstruując system edukacyjny państwa Ministerstwo Edukacji Narodowej tworzy mechanizmy zapewniające możliwość aktywnego zaangażowania rodziców w działania szkoły. W 2007 r. dzięki nowelizacji ustawy o systemie oświaty rodzice otrzymali nowe, istotne uprawnienia. W każdej szkole powołanie rady rodziców jest obecnie obligatoryjne.

Zmiany w prawie doprowadziły do zwiększenia uprawnień rodziców. Mogą oni wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. W praktyce jednak nie wszystkie możliwości, które daje obecny system prawny, są w pełni wykorzystywane. Rodzice często chcieliby bardziej uczestniczyć w  życiu szkoły, jednak nie wiedzą, na czym ma polegać ich zaangażowanie. Co zrobić, aby ta współpraca była aktywna, obustronna i systematyczna?

Niezbędnymi elementami są partnerskie relacje między nauczycielem a rodzicem oraz regularny przepływ informacji, który musi mieć charakter wielokierunkowy oraz dotyczyć powinien przede wszystkim postępów uczniów w nauce i zachowaniu. Pozwoli to nauczycielom szerzej spojrzeć na uczniów i zweryfikować własne o nich opinie, a rodzicom umożliwi bliższe poznanie środowiska szkolnego. Zaangażowanie rodziców może być także związane z organizowaniem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych oraz prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych w dziedzinie, w której się specjalizują.

MEN uznaje za jeden ze swych najważniejszych celów aktywizację współpracy z rodzicami. 14 marca 2011 r. przy Ministrze Edukacji Narodowej została powołana Rada Rodziców, której zadaniem jest szeroka integracja środowisk rodzicielskich oraz stworzenie płaszczyzny dyskusji i wymiany poglądów we wszystkich sprawach dotyczących polskiej szkoły. Rozwój ruchu rodzicielskiego to wielka szansa, nie tylko dla polskiej oświaty, ale również dla społeczeństwa obywatelskiego. Silne zaangażowanie rodziców w działalność szkoły oznacza kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego z profesjonalnym zapleczem edukacyjnym i prowadzi do poprawy skuteczności nauczania i usprawnienia pracy szkoły.

Reformująca się szkoła potrzebuje rodziców zaangażowanych, gdyż tylko wtedy jest w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał.


 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
-18649 dni
Odwiedziło nas:
osób