Podstrona: Szkoła / Rekrutacja

 

Szanowni Rodzice Uczniów przyszłych klas I

4 czerwca 2019 r o godzinie 16.00 w sali 12 (parter) odbędzie się zebranie z dyrekcją, nauczycielkami i przyszłymi wychowawczyniami Państwa Dzieci. Zapraszam serdecznie na spotkanie.

Z wyrazami szacunku

Iwona Aleksandra Malinowska

Wicedyrektor szkoły

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy (pobierz) 


   Obwody Szkół Podstawowych w Olsztynie


Harmonogram rekrutacji do kl. I
na rok szkolny 2019/2020


Wypełnianie elektronicznie zgłoszenia do kl. I (dla dzieci z obwodu)
odbywa się na stronie:
https://sp-olsztyn.nabory.pl/


 

Szanowni Rodzice

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn  na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

W 2019 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

- zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

- udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2019 kończy 7 lat (urodzone w 2012 r.);

 

2) w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w 2013 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

Przyjmowanie dzieci do szkół dokonuje się przez stronę internetową:

sp-olsztyn.nabory.pl

na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły - przyjmowani są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

 

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr … Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych
w obwodzie danej szkoły

oraz

biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca rozpoczną się

18 marca 2019 r.  i  będą trwać  do  15 kwietnia 2019 r.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 

·      otworzyć stronę internetową – sp-olsztyn.nabory.pl,

·      otworzyć i wypełnić zgłoszenie / wniosek,

·      wydrukować wypełnione zgłoszenie / wniosek i go podpisać,

·      zanieść zgłoszenie / wniosek wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

UWAGA:

„Zgłoszenie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

 

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców  / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie  do szkoły podstawowej” i zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej („pierwszego wyboru”).

UWAGA:

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej.

We wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową.

 

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać „Wniosek” w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w wybranej szkole podstawowej (informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna   z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria          w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn  dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

 

UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

 

Przyjmowanie dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie prowadzone będzie w obiekcie przy ul. Turowskiego 3.

 

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza         w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej szkoły).

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym  na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

 

WAŻNE DATY:

·      od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka  do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,

·      8 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

·      od 9 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

·      15 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Podstawowa nr 5  w Olsztynie oferuje:

·         wszechstronnie przygotowaną kadrę pedagogiczną,

·         świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe,

·         bardzo dobre warunki do nauki oraz uprawiania sportu i rekreacji

·         realizację innowacji pedagogicznych oraz rozwój zainteresowań uczniów, 

·         możliwość uczestniczenia w projektach międzynarodowych,

·         prowadzenie działalności kulturalno-rozrywkowej, włączanie się do akcji ekologicznych i charytatywnych,

·     podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, angażowanie się w organizację imprez i uroczystości patriotycznych.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 89 526-03-31

oraz na stronie Szkoły Podstawowej nr 5   http://www.sp5.olsztyn.pl

 


Plakat promocyjny

Ulotka promocyjna

 

   
   
   
  
Do wakacji pozostało 
156 dni
Odwiedziło nas:
osób